Onze School - Zorgwerking

 

Elke leerling, elke leerkracht en elke medewerker is een unieke persoonlijkheid. Wij stimuleren de leerlingen om zich optimaal te
ontplooien en scheppen mogelijkheden om zich maximaal te ontwikkelen, iedervolgens zijn eigen kunnen, ambities, mogelijkheden en interesses. De klasleerkrachten zijn de spilfiguren van de hele zorgwerking. Zij worden hierinbijgestaan door ons zorgteam. De leerkrachten zorgen voor kwaliteitsonderwijs: de leerlingen krijgen een brede basisvorming waarin de verschillende vakdomeinen
evenwichtig aan bod komen. Het onderwijsaanbod wordt door elke leraar aan elke leerling aangeboden door gebruik te maken van verschillende werkvormen,groeperingsvormen, differentiatie in basis-, uitbreiding- en herhalingsleerstof, enz. Vanuit een permanente observatie in de klas en door regelmatige genormeerde en methodegebonden testafnames worden alle leerlingen van nabij gevolgd. De zorgco├Ârdinator, de SES-leerkracht en taalondersteuningsleerkrachten (R&T) ondersteunen de leerkrachten om de leerlingen te helpen bij deze brede basisvorming.Door de grote instroom van anderstalige leerlingen moeten wij onze zorg hiernaar aanpassen. Wij besteden extra zorg aan de taal en
de taalvaardigheden van elk kind.


 

Optimale kansen geven aan alle leerlingen, elk kind tot maximale ontplooiing laten komen.

Nastreven van continuïteit en samenhang om van daaruit de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen te bewaken.

Zorgkinderen positief benaderen, ze leren begrijpen, aangepast en gericht begeleiden.

Een veilige leeromgeving scheppen.

 

Zichzelf kunnen zijn, zich geborgen en thuis voelen op onze school.

Optimale leerwinst nastreven door het hanteren van werkvormen die de zelfstandigheid van de leerlingen aanwakkeren.

Respect voor alle culturen, leren omgaan met de steeds groeiende diversiteit.

Gedreven en bezielde leerkrachten die begeleiden, sturen, observeren, rapporteren en ondersteunen.

Vooropstellen van de groeimogelijkheden van elk individu.

Investeren in een gestructureerde aanpak van leer- en ontwikkelingsachterstanden door een actieve leerlingenbegeleiding in overleg met alle schoolparticipanten, en met de ouders.

Samen zorg dragen voor elkaar.

Ieders talenten en competenties benutten en kansen bieden tot ontwikkeling ongeacht afkomst, status en niveau.

Elk kind is uniek, moet gewaardeerd en evenwaardig behandeld worden.